fbpx
Sini Häkkinen

Sini Häkkinen

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulee huomioida kunnan kaikessa päätöksenteossa

Liikunta ja aktiivinen elämäntapa ovat keskeisimpiä elementtejä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen kannalta. Hyvinvointi on kuitenkin monen tekijän summa. Perusta terveydelle ja hyvinvoinnille syntyy arjessa, johon liittyvät keskeisesti monet kunnan palvelut.

Huolimatta siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät tulevassa uudistuksessa kunnilta maakunnille, tulee kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jatkossakin olemaan yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä. Erityisesti kuntien rooli tulee korostumaan ennaltaehkäisyssä. Kunnan vastuulla on rakentaa ympäristö, joka tukee terveyttä edistäviä valintoja ja ehkäisee terveydelle haitallisia tekijöitä.

Terveyttä ja hyvinvointia edistetään lähes kaikissa kunnan palveluissa. Kuntapäättäjät vaikuttavat siihen, millä tavalla palvelut kunnassa järjestetään ja miten hyvinvoinnin edistäminen huomioidaan päätöksissä. Toimialayhteistyötä hyvinvoinnin edistämisessä voidaan toteuttaa esimerkiksi kuntaan perustettavan poikkihallinnollisen hyvinvointityöryhmän puitteissa.

Kunnilla on monia keinoja edistää kuntalaistensa terveellisiä elämäntapoja. Liikuntapalvelujen saatavuus ja julkisissa palveluissa tarjottavan ruuan terveellisyys ovat asioita, joihin kunnan päätöksenteossa voidaan vaikuttaa. Samalla puhtaan ja turvallisen kaupunkiympäristön, elämyksiä tuottavien kulttuuripalvelujen sekä kävelyn ja pyöräilyn mahdollistavien kevyen liikenteen väylien merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta on suuri.

Vaikka jokainen kuntalainen päättääkin lopulta itse omista elämäntavoistaan, voidaan kunnan päätöksenteolla ohjata valintoja oikeisiin suuntiin ja vaikuttaa kuntalaisten kykyyn noudattaa valintoja arjessaan. On tärkeää lisätä kuntalaisten tietoutta tarjolla olevista mahdollisuuksista. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa tulee varmistaa, että lasten ja nuorten terveellisiin elämäntapoihin liittyviä taitoja ja tietoja kehitetään.

Kuntalaisten hyvinvointia edistävän kunnan päätöksenteon tueksi tarvitaan ajantasaista tietoa, riittävää osaamista ja asiantuntemusta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Jotta kunta voi edistää kuntalaistensa hyvinvointia aktiivisesti ja suunnitelmallisesti, tulee terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen saada keskeiseksi osaksi jokaisen kunnan strategiaa.

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen tulee tapahtua hallintorajat ylittäen ja ottaen kuntalaiset, yritykset ja järjestöt mukaan löytämään hyviä ratkaisuja. Ennen kaikkea tarvitaan rohkeutta tehdä päätöksiä, jotka tukevat kuntalaisten terveyttä edistäviä valintoja.

Sini Häkkinen
Turun liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja
Kokoomus

Share this post